1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach portalu www.puszcza.tv jest Fundacja Niezależne Media z siedzibą przy ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322359, NIP: 9512273734.

Wszelkie posiadane, pozyskane dane osobowe gromadzone są w Bazie Danych Fundacji Niezależne Media

 

2. Dane Kontaktowe

Nasz kontakt z czytelnikiem portalu www.puszcza.tv możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl , info@puszcza.tv , listownie można pisać do nas na adres: Fundacja Niezależne Media ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa z dopiskiem „Polityka Prywatności”

Administratorem Ochrony Danych www.puszcza.tv jest Prezes Fundacji Niezależne Media.

Dane kontaktowe:

Imię i Nazwisko: Joanna Jenerowicz

Adres pocztowy: 02-056 Warszawa

Adres email: info@fundacjaniezaleznemedia.pl

Administrator zapewnia, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę powierzonym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie 
z portalu www.puszcza.tv jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne
 i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem
 z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

3. Użytkownicy:

a) mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

 • podczas założeniu newsleder,
 • przy rejestracji kontaktu,
 • w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju wydarzeniach, akcjach promocyjnych, konkursach organizowanych przez Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu www.puszcza.tv.

W formularzu rejestracyjnym, co do zasady należy podać dane osobiste, takie jak: imię 
i nazwisko, e-mail, zawsze są to dane niezbędne. W formularzu istnieje też możliwość dobrowolnego zaznaczenia, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o najnowszych wydarzeniach, wpisach, filmach, konkursach, a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu puszcza.tv, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez portal www.puszcza.tv jego danych osobowych dla celów promocyjnych, markegngowych, informacyjnych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia podanych przez siebie danych.

 

4. Gromadzenie informacji i ich przetwarzanie.

Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach www.puszcza.tv;

Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem www.puszcza.tv i realizacji zamówionych usług, Twoje dane będzie przetwarzać Fundacja Niezależne Media do celów promocyjnych, markegngowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W Bazie Czytelników przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych i tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne między innymi do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną - newsleder oraz pełnego korzystania z portalu,
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych; 

 • dostarczania nowych informacji o wydarzeniach, artykułach.

 

5. Udostępnianie danych

Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach Mediów Strefy Wolnego Słowa do celów markegngowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

6. Prawa użytkownika:

 • prawo dostępu. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. 

 • prawo sprostowania. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych. 

 • prawo ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

 • prawo sprzeciwu. W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność twoichprawiwolnościnadcelemprzetwarzaniadanych. 

 • prawo do bycia zapomnianym. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki. 

 • prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku 
z realizacją umowy. 

 • prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłoś nam taką dyspozycję mailowo na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości przez wysłanie 
 e-maila na adres info@fundacjaniezaleznemedia.p . Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/ uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto lub w drodze przesłania wniosku 
z zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie adresu e-mail na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl .
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. COOKIES

W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu www.puszcza.tv do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, czyli krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.

 

8. Linki

Serwis zwiera przekierowania/linki do innych stron. WWW.puszcza.tv nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.