Monitorowanie to regularne obserwacje połączone z pomiarami, podczas których zbierane są informacje o zmianach w określonym czasie. 

Dlaczego monitorujemy przyrodę? Chcemy określić wpływ zmian na organizmy żywe, aby móc zapobiegać negatywnym skutkom zmian w przyrodzie i pogłębiać wiedzę jak najlepiej ją chronić.

Pojęcie monitoringu przyrodniczego pojawiło się w Polsce wraz z wejściem w struktury Unii Europejskiej i ustanowieniem obszarów Natura 2000, które podlegają tzw. Dyrektywie Siedliskowej, Dyrektywie Ptasiej oraz Ramowej Dyrektywie Wodnej. Zgodnie z prawem europejskim dyrektywy nie są przyjmowane wprost, ale musza być implementowane do prawa krajowego odpowiednimi ustawami. W polskim prawodawstwie prowadzenie monitoringu reguluje art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w postaci Państwowego Monitoringu Środowiska. Dodatkowo, w ramach tych zadań, realizowane są także zapisy ratyfikowanych przez Polskę aktów międzynarodowych, jak Konwencja Berneńska (o ochronie dzikiej fauny i flory), czy Konwencja o różnorodności biologicznej.

Państwowy Monitoring Środowiska koordynuje Główny Inspektorat Środowiska. Prowadzone są obserwacje siedlisk oraz kluczowych gatunków roślin i zwierząt, dla których opracowywane są przewodniki po metodach badawczych, dopasowanych do ich specyficznych charakterystyk i funkcji.

By dowiedzieć się więcej warto zajrzeć na stronę »»» www.siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne.