Wabikami nazwaliśmy kwiaty kaliny koralowej. Nazwa wydaje się szczególnie trafna, gdyż w rzeczy samej te pierwsze, rozwijające się kwiaty kaliny, okalające cały kwiatostan, służą jako powabnia dla owadów. Kwiaty te są płonne, to znaczy nie posiadają ani pręcików, ani słupków, czyli nie mogą brać udziału w generatywnym rozmnażaniu roślin. Zupełnie inaczej jest już z kwiatami wewnątrz tworzonego kręgu z kwiatów płonnych, te są już jak najbardziej zdolne do wytwarzania owoców i nasion, co ujawni się w nieco późniejszym okresie.